Asamblea Ordinaria del Club Voleibol Oliva

Per la present es convoca l’Assemblea General del Club Voleibol Oliva a tots els membres de la junta directiva, entrenadors, socis i pares o tutors dels jugadors i jugadores del club.

 • Data: Divendres 4 de novembre a les 20:30 h
 • Lloc: Sala juntes Pabelló municipal d’esports d’Oliva

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Estat de comptes i aprovació del presupostos de l’any anterior.
 3. Aprovació, si procedeix, del reglament intern del Club
 4. Precs i questions.

Por la presente se convoca la Asamblea General del Club Voleibol Oliva a todos los miembros de la junta directiva, entrenadores, socios y padres o tutores de los jugadores y jugadoras del club.

 • Fecha de la asamblea: Viernes 18 de Octubre a las 20:30 horas
 • Lugar: Sala Juntas Pabellón municipal de deportes de Oliva

Orden del día:

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 2. Estado de las cuentas y aprobación de los presupuestos del año anterior.
 3. Aprobación, si procede del reglamento interno del Club
 4. Ruegos y preguntas.

Rogamos la máxima asistencia.